YAŞANTI PAYLAŞIM MERKEZİ

YAŞANTI PAYLAŞIM MERKEZİ GENÇLİK VAKFI SENEDİ

VAKIF:

Madde 1-Vakfın adı,Yaşantı Paylaşım Merkezi Gençlik Vakfı'dır.

İşbu resmi senette yalnızca “Vakıf” denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi, Ankara ili Çankaya ilçesindedir. Adresi, Mithatpaşa Caddesi, Nur Apartmanı, No. 10/13-Yenişehir'dir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Üniversite eğitimi gören gençlere kültür, sanat desteği vermek; maddi katkı sağlamak,

gençlik dışındaki yaş guruplarındaki kesimlerle tanışmalarına ve dayanışmalarına olanak sağlamak.

VAKFIN ÇALIŞMALARI:

Madde 4-

a) Gençlere gazete,kitap, dergi okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla oluşturulan kütüphanede

daha fazla zaman geçirmelerine destek olmak.

b) Gençlere rahatça ders çalışabilecekleri bir ortam sağlamak.

c) Gençlerin müzik, sahne sanatları ve güzel sanatlarla tanışmalarına yardımcı olmak.

d) Türkiye’nin değişik illerine kültür gezileri düzelemek.

e) Gençlerin eğitsel, sanatsal, kültürel ve yaşama ilişkin konulardaki bilgi ve deneyimlerini artırmaya yönelik söyleşi, konferans, kurs, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

f) İlköğretim okulu öğrencilerine üniversiteli gençler eliyle yardımcı olmak.(Bildiklerimi Öğretiyorum Çalışması)

g) Gençlerin, gelişen teknolojiye daha kısa sürede vakıf olabilmeleri nedeni ile istekli diğer yaş guruplarına bu konuda eğitim vermelerini desteklemek.

h)Gençlerin düşüncelerini, istek ve beklentilerini doğru ve açık ifade etme becerilerini geliştirmek. Hayata atıldıklarında bu becerileri kullanmalarının önemini anlamalarını sağlamak.

i)Yaşlı bireylerle gençlerin tanışmasını sağlayarak geçmiş ve bugün arasında köprü oluşturmak.(Gönüllü Torun Çalışması)

j) Gençlere iş disiplini kazandırmak amacı ile verilen görevleri tutarlı bir şekilde gözlemleyerek, denetleyerek ve sonuçları karşılıklı konuşarak onları çalışma yaşamına hazırlamak.

k) Gençlik ve eğitim konularında araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, bunları kamuoyu ile paylaşmak..

l) Gençlere yararlı olacak ve onlara donanım kazandıracak konularda benzer vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak, birlikte çalışmalarda bulunmak.

m) Gençlerin yalnızca tüketici olarak değil, üreterek ve çevrelerine yararlı kişiler olarak

yaşama katılmalarını desteklemek.

n) Gençlerin, insani ve etik değerlerin yaşamsal öneminin farkına varmalarını sağlamak.

o) Gereksinim duyulan yerlerde şubeler ve temsilcilikler açmak.

p)Gençlerin bulundukları her ortamda sorumluluklarının farkında olarak, ayrıcalık peşinde olmadan, adil görev bölümünü doğal kabul etmeleri gerekliliğini öğrenmelerini sağlamak.

r)Gençleri doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi konusunda aydınlatmak, su,kağıt, ekmek elektrik gibi emek yoğun üretilen ürünlerin israfının önlenmesi için onları bilgilendirmek.

s)Hatıra Ormanı oluşturmak için çalışmalar yapmak.

t)Doğru yazma, doğru okuma,doğru dinleme ve doğru anlama becerilerini geliştirmek;Türkçeyi doğru ve güzel kullanmak için yetişmelerini sağlamak,

u)Vakfın amacına hizmet edecek eğitim kurumları ve yurtlar inşa etmek,işletmek ve bu işletmelerden maddi olanakları yetersiz öğrencilerin yararlanmasını sağlamak ve vakfın amacına yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak,düzenlenecek etkinliklere destek olmak,

y)Maddi olanaklardan yoksun öğrencileri yurtiçinde ve/veya yurtdışında karşılıklı veya karşılıksız burs vermek;nakdi ve ayni yardımlar yapmak;beslenme,barınma,kitap-kırtasiye gereksinimlerini,dershane ücretlerini karşılamak ve diğer öğrenim giderlerine katkıda bulunmak,

z)Gençleri spor faaliyetleri hakkında bilgilendirmek,spor yapmaya teşvik etmek,konu ile ilgili olanlara yol göstermek

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf; amacına ulaşmak için, taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzelkişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesi’nde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan “Mithatpaşa Caddesi, 10/13 Yenişehir-Ankara” adresindeki Çankaya ilçesi,Cumhuriyet Mahallesi,1046 ada 25 parsel üzerindeki 98.000.00 TL değerindeki dairedir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Mütevelli Heyeti

A.Belkıs Güneş

Aslı Güneş Sümer

Alp Güneş

b) Yönetim Kurulu

A.Belkıs Güneş

Aslı Güneş Sümer

Alp Güneş

Şener Osan

Burçin Cihan

Abdullah Genç(yedek)

Mustafa Tarhan (yedek)

Ebru Konyar (yedek)

c) Denetim Kurulu

Kadir Erdoğan

Necmiye Kelemci

Burcu Aydemir

Barış Kapucu (yedek)

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Mütevelli Heyeti üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması durumunda, boşalan üyeliklere, Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin kararıyla seçim yapılır. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’nda yalnızca Yaşantı Paylaşım Merkezi Gençlik Vakfı’ında gönüllü olarak çalışan veya çalışmış kişiler ile Vakıf tarafından burs verilerek öğrenimini tamamlayan mezun öğrenciler seçilerek görev alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9-Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyeti’nin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulu’nu seçmek,

b) Denetim Kurulu’nu seçmek,

c) Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’nun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

f) Gerektiğinde vakıf senedinde ek ve değişiklikler yapmak

g) Vakıf çalışmaları konusunda genel politikaları belirlemek

MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR YETERSAYISI:

Madde 10- Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısı, vakfın tescilini izleyen bir ay içinde yapılır.

a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde olağan olarak toplanır.

Mütevelli Heyeti ayrıca Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine ya da Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulu’ndan istekte bulunmaları durumunda olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın oluşumundan hemen sonra, hazır bulunanların en az ikisinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde eklenebilir. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce e-postalarına gönderilerek, Mütevelli Heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı yetersayısı, üye tamsayısının yarısından az olamaz.

Mütevelli Heyeti karar yetersayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit çıkması durumunda, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyeti’nden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya eklemeler için karar yetersayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti’nce iki yıllığına seçilecek 5(beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri çoğunluğunun Mütevelli Heyeti üyesi olması zorunludur. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev bölüşümü yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim Kurulu yılda en az 3 (üç) kez toplanır. Geçerli mazereti olmadan üst üste 2 (iki) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yetersayısı (2 ) olup, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter onaylı karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim Kurulu, vakfın yönetim ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

a) Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli Heyeti’nce belirlenen genel politikalar ışığında vakıf çalışmalarının düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.

c) Vakıf amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak üzere, kendi alanlarında uzman kişilerden Danışma Kurulu oluşturur, bu kurulun verimli çalışması için gerekli koşulları hazırlar.

d) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması konusunda gereken çalışmaları yapar.

e) Vakıf tüzelkişiliği adına bütün gerçek ve tüzelkişilerle hukuki, mali ve benzeri konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

f) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği ya da benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

g) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

h) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

j) Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

k) Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

l) Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf çalışma raporunu ibraya sunar.

m) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

n) Vakfın tüm gelir ve giderlerini, vakfa katkıda bulunan kişilere şeffaf bir şekilde ve ayrıntılarıyla açıklar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli durum ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir ya da birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi birini ya da birkaçını, temsilci ya da temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge ya da senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın çalışma ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti’nce kendi içinden ya da çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Herhangi bir nedenle ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyeti’ne gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Yaşantı Paylaşım Merkezi Gençlik Vakfı Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri, tüm çalışmalarını gönüllü yapacaklarının kabul ederek bu görevlere gelirler. Adı geçen organlardaki hiçbir kişiye hiçbir biçimde ücret ödenmez.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf çalışmalarından elde edilecek çeşitli gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun ya da Mütevelli Heyeti üyelerinin en az ikisinin yazılı önerisi ile, Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, kurucu ailesi bireyleri ve Mütevelli Heyeti’nce uygun görülecek eşdeğer çalışmalar yapan bir vakfa devredilir.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir:

1- A. Belkıs Güneş T.C Kimlik no:301 33 90 63 20

2- Aslı Güneş Sümer T.C Kimlik no:301 36 90 62 66

3- Alp Güneş T.C Kimlik no:301 30 90 64 84

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakfın ilk Geçici Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur:

1- Burçin Cihan

2- Şener Osan

3-A.Belkıs Güneş

Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere A. Belkıs Güneş yetkili kılınmıştır.

2017 Duyurular2016 Duyurular2015 Duyurular2014 Duyurular2013 Duyurular2012 Duyurular2011 Duyurular2010 Duyurular2009 Duyurular2008 Duyurular2007 Duyurular
--www.ypmerkezi.org Telefon: 430 85 21 (Hafta içi 10.00-18.00) Cep: 0 506 220 09 32 Mithatpaşa Cad. 10/13 Yenişehir Ankara Facebook Grubumuz: https://www.facebook.com/groups/12704593500/?fref=ts
Ziyaret Sayısı 187993
Design by Svetainių kūrimas